Kirjoittajan arkistot: puheenjohtaja

Tietoja puheenjohtaja

Keskustan Mikkelin kunnallisjärjestön puheenjohtaja (0407585180)

Keskustan esitykset Mikkein kaupungin luottamushenkilöpaikoille

Keskustan Mikkelin kunnallisjärjestön yleinen kokous päätti luottamushenkilöjaon sopuisasti 28.5. pidetyssä kokouksessaan.

Luottamuspaikat jaettiin seuraavasti:

Valtuuston pj Seija Kuikka

KH 1 vpj nainen Kirsi Olkkonen     VARA mies Jaakko Väänänen
KH mies Petri Pekonen                 VARA nainen Outi Kauria
KH mies Pekka Pöyry                    VARA nainen Taina Harmoinen

Kasvatus -ja opetuslautakunta
PJ Taina Harmoinen                   VARA mies Janne Tarima
Mies Janne Strengell                  VARA nainen Kirsi Pokkinen
Nainen Niina Kuuva                    VARA mies Ville-Tapio Ronkanen

Konserni- ja elinvoimajaosto
2. vpj Mies Markku Kakriainen    VARA nainen Marja Kauppi
Nainen Outi Kauria                    VARA mies Vesa Sorasahi

Kaupunkiympäristölautakunta
Mies Keijo Siitari                       VARA Terhi Taskinen
Mies Jaakko Väänänen            VARA Anni Panula-Ontto-Suuronen
Nainen Jaana Strandman         VARA Keijo Partio
Nainen Marja Kauppi                VARA Risto Pöntinen

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Mies Heino Lipsanen                   VARA Niina Koponen
Mies Jari Sihvonen                       VARA Satu Hasanen
Nainen Laura Hämäläinen           VARA Jari Jalkanen
Nainen Liisa Pulliainen                 VARA Antti Pakarinen

Lupa- ja valvontajaosto
PJ Keijo Siitari                                VARA Juha Heinikainen
Nainen Terhi Taskinen                   VARA Jaana Strandman

Tarkastuslautakunta
Mies Risto Rouhiainen                  VARA Hannu Hulkkonen
Mies Jari Jalkanen                        VARA Vesa Sorasahi
Nainen Tiina Elkharam                 VARA Noora Ruuth

Otavan opisto
Nainen Satu Hasanen                  VARA Jaana Strandman
Mies Janne Tarima                       VARA Janne Strengell

Vesiliikelaitos
Mies Vesa Pöntinen                      VARA nainen Aija Himanen

ESE oy
PJ mies Heikki Nykänen
nainen Outi Kauria
nainen Päivi Ylönen

Naistinki oy
Nainen Päivi Ylönen
Mies Harri Kivinen

Metsäsairila
Nainen Noora Ruuth                    VARA mies Jyrki Härkönen
Mies Risto Pöntinen                     VARA nainen Eija Suutari-Piispa

Mikalo oy
Nainen Tuula Kohvakka              VARA mies Pekka Ahonen
PJ Mies Markku Kakriainen         VARA nainen Elisa Jantunen

Mikkelin asumisoikeus oy
Mies Hannu Hulkkonen

MOAS oy
mies Osku Nykänen
VPJ Nainen Aija Himanen

Mikkelin oppilaitoskiinteistö
Nainen Anni Panula-Ontto-Suuronen

Jäähalli
Mies Vesa Sorasahi

Miksei
VPJ mies Risto Rouhiainen
nainen Arja-Leena Saastamoinen 2v ; Noora Ruuth 2v

Mikkelin Ravirata
PJ Mies Martti Lokka

Mikkelin pesula
Nainen Marja Kauppi

Mikkelin Mikaeli
PJ mies Heikki Nykänen

Kyyhkylän säätiö
mies Markku Kakriainen                  VARA nainen Niina Kuuva

Käräjäoikeuden lautamiehet
1. Jyrki Härkönen
2. Jari Jalkanen
3. Paula Autio
4. Jaana Strandman

Kaupunginvaltuuston vaalilautakunta
PJ Mies Risto Rouhiainen             VARA Taina Harmoinen

Keskusvaalilautakunta
PJ Nainen Helena Kauppinen       VARA Pekka Parkkinen

Puoluekokousaloitteet: Kasvuhakuisten yritysten rahoitus turvattava maakunnissa

KESKUSTAN MIKKELIN KUNNALLISJÄRJESTÖ TIEDOTE 13.6.2016

Kasvuhakuisten yritysten rahoitus on turvattava maakunnissa!

Keskustan puoluekokous hyväksyi viikonloppuna Keskustan Mikkelin kunnallisjärjestön tekemän aloitteen, jossa vaaditaan kasvuhakuisten yritysten alkuvaiheen rahoituksen turvaamista.

Yritysrahoituksen rahoitusmekanismeja uudelleenorganisoidaan ja aluekehittämisorganisaatiot ovat muutoksessa. Näiden muutosten yhteydessä on huolehdittava siitä, että oman pääoman ehtoista rahoitusta on saatavilla hyvät kasvuedellytykset omaaviin alkuvaiheen yrityksiin.

Alkuvaiheen yritysten rahoitus on korkean riskin rahoitusta. Valtio rahoittaa yrityksiä ensisijaisesti ELY-keskusten, Finnveran ja Tekesin kautta. Finnveran pääomasijoitustoiminta on kuitenkin päättymässä vuonna 2017. Tekesin rahoitus on puolestaan perinteisesti ollut avustusta tai lainaa ja sen tärkeänä kohderyhmänä on kansainvälistymisestä kasvua hakevat pienet ja keskisuuret yritykset. Viime vuosina Tekesin resursseja on karsittu voimakkaasti. Toteutumassa oleva oman pääoman ehtoisen rahoituksen organisoinnin muutos voi johtaa valtion kanavoiman riskirahoituksen vähenemiseen ja keskittymiseen.

Keskustan puoluekokous hyväksyi Mikkelin kunnallisjärjestön aloitteen ja toteaa vastauksessaan, että rahoituksessa on ollut katvealueita, joihin on nyt kohdistettu toimenpiteitä. Yritysten rahoitusta ja riskinottokykyä vahvistamaan on koottu 600 miljoonan euron rahoituskokonaisuus, joka parantaa ennen kaikkea kasvuyritysten rahoitusmahdollisuuksia. Puoluekokouksen mukaan etenkin Finnveran välirahoitusinstrumentti on tärkeä lisä rahoitusmahdollisuuksien kehittämisessä.

Keskustan Mikkelin kunnallisjärjestö korostaa, että alkuvaiheen rahoituksen järjestyminen on yksi kasvuhakuisen yrityksen kriittinen tekijä. Kasvuun pyrkivän yrityksen alkuvaiheen rahoitusta rajoittaa usein se, ettei perustajilla ole riittävää kykyä sijoittaa riittävää omaa pääomaa liiketoimintaan sen alkuvaiheessa. Usein jo pienikin 20 000–100 000 euron suuruinen ensi vaiheen sijoitus mahdollistaisi toiminnan onnistuneen aloittamisen.

Keskustan Mikkelin kunnallisjärjestö

Lisätiedot:
Vesa Sorasahi, Keskustan Heinälahden paikallisyhdistyksen jäsen, vesa.sorasahi@sahia.fi, 0408487875
Niina Kuuva, Keskustan Mikkelin kunnallisjärjestön puheenjohtaja, niina.kuuva@gmail.com, 0407311686

Puoluekokousaloitteet ja vastaukset: http://www.keskusta.fi/Suomeksi/Osallistu-ja-vaikuta/Puoluekokous-2016/Aloitteet

mikkelikuntoonsin

Mikkelin kaupungin valtuustoryhmän ja kunnallisjärjestön kannaotto

KANNANOTTO 12.4.2016

Julkaistavissa heti

HYVINVOINTIA YLI SUKUPOLVIEN

Taloustilanne valtakunnallisesti kuin myös Mikkelissä on tiukka. Maan hallitus on päätöksillään mahdollistanut kuntien säästötoimenpiteitä. Näihin toimenpiteisiin kuuluvat esimerkiksi varhaiskasvatuksen ryhmäkoon kasvattaminen ja subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen, joista käytiin maaliskuussa Mikkelin kaupunginvaltuustossa pitkä ja tiukka keskustelu.

Mikkelin taloutta on yritetty tasapainottaa usean vuoden ajan supistamalla menoja, tehostamalla toimintoja, järkeistämällä rakenteita ja korottamalla veroja. Verotulojen kohtuullisesta kasvusta ja valtionosuuksien suurin piirtein ennallaan pysymisestä huolimatta tulot eivät riitä kattamaan menoja. Mikkelin palveluja tuotetaan edelleen keskimääräistä kalliimmalla.

Keskusta päätyi edellä mainituista syistä siihen ratkaisuun, että säästöjä on kohdistettava myös varhaiskasvatukseen. Punnitsimme tarkoin ratkaisun haittapuolia.

Ryhmäkoko tulee kasvamaan vain siellä, missä se on mm. tilat ja turvallisuus huomioiden mahdollista. Jokaisella lapsella on lain mukaan edelleen oikeus saada varhaiskasvatusta päiväkodissa tai perhepäivähoidossa 20 tuntia viikossa perheoloista riippumatta ja kokopäiväisesti tarpeen niin vaatiessa. Kaupungilla on olemassa lisäksi järjestelmä varhaiseen puuttumiseen, mikäli perheissä ilmenee vaikeuksia.

On hyvä ottaa huomioon se, ettei lapsimäärä kerro suoraan siitä, kuinka lapset hoitopaikoissa voivat. Lasten ja koko hoitopaikan yhteisön viihtymiseen vaikuttavat paljon myös toimintakulttuuri ja arjen käytännön järjestelyt. Keskusta haluaa lisäksi painottaa, että vastuu lasten hyvinvoinnista on ensisijaisesti perheillä ja tätä vastuunkantoa yhteiskunta tukee parhaan mukaan.

Keskusta haluaa turvata lapsiperheiden palvelut ja suunnata resursseja suurimmassa avuntarpeessa oleville perheille. Uskomme, että vain yhdessä olemme riittävän vahvoja vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ja siksi jokaisesta perheestä on pidettävä huolta. Pyrimme turvaamaan ja kehittämään kaupungin elinvoimaa, tukemaan asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta sekä tekemään välttämättömät talouden tasapainottamistoimet niin, että ne mahdollisimman vähän heikentävät kaupungin palveluja. Tulevaisuuden palvelujen määrään ja laatuun vaikuttaa keskeisesti se, kuinka vahvalla perustalla kunnan talous on.

Keskusta on aina kantanut ja kantaa jatkossakin vastuun kuntalaisten hyvinvoinnista ja kunnan kehittämisestä. Hyvä yhteistyö yli puoluerajojen ja kaupungin henkilöstön kanssa on perusedellytys Mikkelin menestykselle. Kaupunginvaltuutettujen velvollisuus on kuulla kuntalaisten ääntä, mutta myös kantaa vastuuta ja toimia yhteisesti sovitun strategian mukaisesti. Meidän tehtävämme on varmistaa, että hyvinvointia riittää yli sukupolvien.

 

Keskustan valtuustoryhmä

Keskustan Mikkelin kunnallisjärjestö

 

Lisätiedot:
Heikki Nykänen, Mikkelin Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja, 040 747 2935, heikki.nykanen(at)haukivuori.fi
Niina Kuuva, Keskustan Mikkelin kunnallisjärjestön puheenjohtaja, 040 731 1686, niina.kuuva(at)gmail.com

Heinälahden paikallisosaston kannanotto

Keskustan Heinälahden paikallisosaston vuosikokous 14.03.2016

Keskustan Heinälahden paikallisyhdistyksen vuosikokouksen kannanotto 14.3.2016

Mikkeli – Saimaan rantakaupunki -ilmeen vahvistaminen pitkäjänteisesti

”Kirkonvarkauden-Heinälahden alueesta yhtenäinen rantakaupunkialue.”

Mikkelin kehittymisen tae on se, että kaupunki pystyy tarjoamaan asukkailleen monipuolisesti ihmisten erilaisiin tarpeisiin soveltuvia asuinympäristöjä. Tämä edellyttää kaupungin keskustan, sen lähialueiden ja aluekeskusten tasapainoista kehittämistä. Myös haja-asutusalueiden maankäyttöä on suunniteltava tavalla, joka vahvistaa niiden elinkeinojen kehittymisen edellytyksiä tai vähintään säilymistä elinvoimaisena.

Mikkelin profiili Saimaan rannalla sijaitsevana kaupunkina tulee vahvistumaan, kun vuoden 2017 Asuntomessut toteutetaan onnistuneesti. Sijaitseehan messualue Saimaan rannalla, 3 kilometrin päässä kaupungin keskustasta etelään. Kirkonvarkauden asuinalueen rakentamisen lähtökohtana on Saimaan vesistön hyödyntäminen sekä alueen tarjoamien luontoarvojen ja ympärivuotisten liikuntamahdollisuuksien sitominen toimivaksi kokonaisuudeksi. Kirkonvarkauden asuntomessualue tulee siirtämään Mikkelin pientalovaltaisen asuntorakentamisen painopistettä Mikkelin eteläpuolelle.

Kirkonvarkauden asuntomessukortteliin luontevasti liittyvä Anttolantien varsi Kirkonvarkaudesta itään aina Heinälahteen asti tarjoaa mahdollisuukisia luonnonläheisen ranta-asumiseen Mikkelissä. Alueen kehittäminen ansaitsee tulla otetuksi mukaan kaupungin kaavoitusohjelmaan, jotta varmistetaan vetovoimaisten kohteiden tarjonta jatkossakin pientalorakentamiseen. Anttolantien eteläpuolisen alueen kehittämistä tukee erinomaisesti jo vireillä oleva ns. Metsäsairilan alueen kaavoittaminen.

Kuntien rooli on vahvistumassa paikallisena lupaviranomaisena maankäyttö- ja rakennuslakiin suunniteltujen muutosten toteutuessa. Tämä antaa edellytyksiä Mikkelillekin entistä aktiivisempaan rooliin kaupunkirakenteen kehittäjänä. Kaupungilla tulee olla vahva näkemys pitkäjänteisestä kehityksestä. Kirkonvarkaus-Heinälahti alue tarjoaa yhden merkittävän vaihtoehdon vetovoimaisten asuinalueiden luomiseksi Mikkeliin.

Keskustan Heinälahden paikallisosaston vuosikokous 14.03.2016

Keskustan Heinälahden py

Vesa Sorasahi puh. 040 8487875
Vuosikokouksen puheenjohtaja

Päivi Siiskonen
sihteeri