Aihearkisto: Kannanotot

mikkelikuntoonsin

Mikkelin kaupungin valtuustoryhmän ja kunnallisjärjestön kannaotto

KANNANOTTO 12.4.2016

Julkaistavissa heti

HYVINVOINTIA YLI SUKUPOLVIEN

Taloustilanne valtakunnallisesti kuin myös Mikkelissä on tiukka. Maan hallitus on päätöksillään mahdollistanut kuntien säästötoimenpiteitä. Näihin toimenpiteisiin kuuluvat esimerkiksi varhaiskasvatuksen ryhmäkoon kasvattaminen ja subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen, joista käytiin maaliskuussa Mikkelin kaupunginvaltuustossa pitkä ja tiukka keskustelu.

Mikkelin taloutta on yritetty tasapainottaa usean vuoden ajan supistamalla menoja, tehostamalla toimintoja, järkeistämällä rakenteita ja korottamalla veroja. Verotulojen kohtuullisesta kasvusta ja valtionosuuksien suurin piirtein ennallaan pysymisestä huolimatta tulot eivät riitä kattamaan menoja. Mikkelin palveluja tuotetaan edelleen keskimääräistä kalliimmalla.

Keskusta päätyi edellä mainituista syistä siihen ratkaisuun, että säästöjä on kohdistettava myös varhaiskasvatukseen. Punnitsimme tarkoin ratkaisun haittapuolia.

Ryhmäkoko tulee kasvamaan vain siellä, missä se on mm. tilat ja turvallisuus huomioiden mahdollista. Jokaisella lapsella on lain mukaan edelleen oikeus saada varhaiskasvatusta päiväkodissa tai perhepäivähoidossa 20 tuntia viikossa perheoloista riippumatta ja kokopäiväisesti tarpeen niin vaatiessa. Kaupungilla on olemassa lisäksi järjestelmä varhaiseen puuttumiseen, mikäli perheissä ilmenee vaikeuksia.

On hyvä ottaa huomioon se, ettei lapsimäärä kerro suoraan siitä, kuinka lapset hoitopaikoissa voivat. Lasten ja koko hoitopaikan yhteisön viihtymiseen vaikuttavat paljon myös toimintakulttuuri ja arjen käytännön järjestelyt. Keskusta haluaa lisäksi painottaa, että vastuu lasten hyvinvoinnista on ensisijaisesti perheillä ja tätä vastuunkantoa yhteiskunta tukee parhaan mukaan.

Keskusta haluaa turvata lapsiperheiden palvelut ja suunnata resursseja suurimmassa avuntarpeessa oleville perheille. Uskomme, että vain yhdessä olemme riittävän vahvoja vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ja siksi jokaisesta perheestä on pidettävä huolta. Pyrimme turvaamaan ja kehittämään kaupungin elinvoimaa, tukemaan asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta sekä tekemään välttämättömät talouden tasapainottamistoimet niin, että ne mahdollisimman vähän heikentävät kaupungin palveluja. Tulevaisuuden palvelujen määrään ja laatuun vaikuttaa keskeisesti se, kuinka vahvalla perustalla kunnan talous on.

Keskusta on aina kantanut ja kantaa jatkossakin vastuun kuntalaisten hyvinvoinnista ja kunnan kehittämisestä. Hyvä yhteistyö yli puoluerajojen ja kaupungin henkilöstön kanssa on perusedellytys Mikkelin menestykselle. Kaupunginvaltuutettujen velvollisuus on kuulla kuntalaisten ääntä, mutta myös kantaa vastuuta ja toimia yhteisesti sovitun strategian mukaisesti. Meidän tehtävämme on varmistaa, että hyvinvointia riittää yli sukupolvien.

 

Keskustan valtuustoryhmä

Keskustan Mikkelin kunnallisjärjestö

 

Lisätiedot:
Heikki Nykänen, Mikkelin Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja, 040 747 2935, heikki.nykanen(at)haukivuori.fi
Niina Kuuva, Keskustan Mikkelin kunnallisjärjestön puheenjohtaja, 040 731 1686, niina.kuuva(at)gmail.com

Heinälahden paikallisosaston kannanotto

Keskustan Heinälahden paikallisosaston vuosikokous 14.03.2016

Keskustan Heinälahden paikallisyhdistyksen vuosikokouksen kannanotto 14.3.2016

Mikkeli – Saimaan rantakaupunki -ilmeen vahvistaminen pitkäjänteisesti

”Kirkonvarkauden-Heinälahden alueesta yhtenäinen rantakaupunkialue.”

Mikkelin kehittymisen tae on se, että kaupunki pystyy tarjoamaan asukkailleen monipuolisesti ihmisten erilaisiin tarpeisiin soveltuvia asuinympäristöjä. Tämä edellyttää kaupungin keskustan, sen lähialueiden ja aluekeskusten tasapainoista kehittämistä. Myös haja-asutusalueiden maankäyttöä on suunniteltava tavalla, joka vahvistaa niiden elinkeinojen kehittymisen edellytyksiä tai vähintään säilymistä elinvoimaisena.

Mikkelin profiili Saimaan rannalla sijaitsevana kaupunkina tulee vahvistumaan, kun vuoden 2017 Asuntomessut toteutetaan onnistuneesti. Sijaitseehan messualue Saimaan rannalla, 3 kilometrin päässä kaupungin keskustasta etelään. Kirkonvarkauden asuinalueen rakentamisen lähtökohtana on Saimaan vesistön hyödyntäminen sekä alueen tarjoamien luontoarvojen ja ympärivuotisten liikuntamahdollisuuksien sitominen toimivaksi kokonaisuudeksi. Kirkonvarkauden asuntomessualue tulee siirtämään Mikkelin pientalovaltaisen asuntorakentamisen painopistettä Mikkelin eteläpuolelle.

Kirkonvarkauden asuntomessukortteliin luontevasti liittyvä Anttolantien varsi Kirkonvarkaudesta itään aina Heinälahteen asti tarjoaa mahdollisuukisia luonnonläheisen ranta-asumiseen Mikkelissä. Alueen kehittäminen ansaitsee tulla otetuksi mukaan kaupungin kaavoitusohjelmaan, jotta varmistetaan vetovoimaisten kohteiden tarjonta jatkossakin pientalorakentamiseen. Anttolantien eteläpuolisen alueen kehittämistä tukee erinomaisesti jo vireillä oleva ns. Metsäsairilan alueen kaavoittaminen.

Kuntien rooli on vahvistumassa paikallisena lupaviranomaisena maankäyttö- ja rakennuslakiin suunniteltujen muutosten toteutuessa. Tämä antaa edellytyksiä Mikkelillekin entistä aktiivisempaan rooliin kaupunkirakenteen kehittäjänä. Kaupungilla tulee olla vahva näkemys pitkäjänteisestä kehityksestä. Kirkonvarkaus-Heinälahti alue tarjoaa yhden merkittävän vaihtoehdon vetovoimaisten asuinalueiden luomiseksi Mikkeliin.

Keskustan Heinälahden paikallisosaston vuosikokous 14.03.2016

Keskustan Heinälahden py

Vesa Sorasahi puh. 040 8487875
Vuosikokouksen puheenjohtaja

Päivi Siiskonen
sihteeri

Terveyspalvelut järjestettävä kuntien yhteistyönä

Keskustan Mikkelin kunnallisjärjestön johtokunnan kannanotto 18.2

Terveyspalvelut järjestettävä kuntien yhteistyönä

Keskustan Mikkelin kunnallisjärjestö haluaa, että mikkeliläisten ja eteläsavolaisten sosiaali-ja terveyspalvelut erikoissairaanhoitoineen turvataan jatkossakin.

Kunnallisjärjestö yhtyy kuntaliiton teettämään tutkimukseen, jonka mukaan uudistuksissa on onnistuttu parhaiten silloin, kun kunnat ovat tehneet uudistuksia yhdessä, niiden välillä vallitsee luottamus sekä kaikki tuntevat hyötyvänsä yhteistyöstä.

Nykyiset sairaanhoitopiirit ovat osoittaneet erikoissairaanhoidossa toimivuutensa, eikä niiden purkuun ole järkevä lähteä ennenkuin selkeästi toimivampi vaihtoehto on näköpiirissä.

Sairaanhoitopiirien purkaminen ja omaisuuden jakaminen aiheuttavat jäsenkuntien välille riitoja ja keskuskaupungeille suuria kustannuksia, jos ne joutuvat lunastamaan sairaanhoitopiirien omaisuuden.

Etelä-Savossa kaikista parhaiten alueemme ihmisiä palvelee tilanne, jossa Etelä- ja Itä-Savon erikoissairaanhoito yhdistetään ja työnjaossa puretaan päällekkäisyydet sairaaloiden välillä. Yksikään kunta ei ole Etelä-Savossa riittävän vahva vastaamaan terveyspalvelujensa järjestämisestä. Järjestämisvastuu tulee kantaa kuntien yhteistyönä. Tämän vuoksi Keskustan Mikkelin kunnallisjärjestö vetoaakin erityisesti Savonlinnan kaupungin edustajiin ja luottamushenkilöihin maakunnan keskinäisen yhteistyön tiivistämiseksi.

Seija Korhonen
Keskustan Mikkelin kunnallisjärjestön puheenjohtaja
puh  050 545 6261,  0447942206