Keskustan vaaliteemat

Keskustan tavoitteet

Kaikkialla Suomessa on voitava asua, tehdä työtä ja yrittää. Suomi menestyy sitä paremmin, mitä paremmin kaupungit, taajamat ja maaseutu osaavat hyödyntää vahvuuksiaan ja rakentaa kumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä. On pidettävä huolta koko Suomen elinvoimasta. Ihmisten peruspalvelut ja turvallisuus pitää taata asuinpaikasta riippumatta. Keskusta puolustaa ihmisten mahdollisuutta valita asunpaikkansa toiveidensa ja elämäntilanteensa mukaisesti.

Perheet

Keskustan perhepolitiikka käsittää kaikki muksuista mummoihin. Suomesta on tehtävä maailman lapsiystävällisin maa. Päävastuu lasten kasvatuksesta on perheellä. Siksi sillä pitää olla myös vapaus valita lastenhoidossa. Perhevapaauudistus tarvitaan. Sen pitää olla parannus lasten ja perheiden kannalta. Keskusta puolustaa jatkossakin kotihoidontukea.

Vaikeuksien kohdatessa perhettä pitää auttaa kokonaisuutena, ajoissa ja joustavasti eikä viipaloida apua erikseen lapsille ja aikuisille.  Siksi jokaiseen kuntaan tarvitaan perhekeskus. Kunnallinen kotiapu ja perhetyö on nostettava takaisin perheiden avuksi.

Nuorten ongelmiin tarvitaan matalan kynnyksen moniammatillisia palveluja.

Suomi tarvitsee ikäihmisiä koskevien asenteiden vallankumouksen. Ikääntyneet eivät ole vain palveluiden, etuuksien ja toimenpiteiden kohde, vaan yhteiskunnan tärkeä voimavara ja elämänkokemuksen lähde nuoremmille sukupolville.

Eläkkeelle siirryttäessä tarvitaan lakisääteinen hyvinvointi- ja terveystarkastus. Myöhemmin 75 ikävuodesta lähtien ihminen kutsutaan säännöllisin väliajoin ikäkausineuvolaan.

Palveluita on kehitettävä niin, että ikäihmiset ja heidän omaisensa saavat ”yhdeltä luukulta” tarvitsemansa tiedon ja neuvonnan.

Kotihoidon varaan ei saa jäädä liian huonokuntoisia ikäihmisiä. On välttämätöntä, että jokainen vanhus pääsee sellaisen hoivan ja asumismuodon piiriin, jotka parhaiten tukevat hänen hyvinvointiaan ja toimintakykyään.

Sivistys

Keskusta on sivistyspuolue.  Keskusta haluaa varmistaa, että suomalaisen koulun menestys-tarina jatkuu. Keskusta esittää yhdeksi ratkaisuksi pienten lasten koulukokonaisuutta. Nuorille räätälöidään tukitoimia elämän eri vaiheisiin. Rahoitusta tutkintojen sijaan tulisi siirtää osaamisen painottamiseen. Oppimisesta on tehtävä rajatonta, jatkuvaa ja paikasta riippumatonta. Yksi uusi ratkaisu on tarjota korkeakoulutusta yhdeltä alustalta. Portaali olisi aluksi sähköinen ja siitä voisi valita eri korkeakoulujen tarjonnasta sopivia opintokokonaisuuksia. Korkeakoulutuksen tulee olla jokaisen saavutettavissa.

Ilmasto

Ilmaston hyväksi on tehtävä enemmän ja nopeammin. Sipilän hallituksen päätös kivihiilen energiakäytön lopettamisesta vuoteen 2029 mennessä tarvitsee jatkoksi lisää energiatekoja. Kestävä metsänhoito on parasta ilmastotyötä. Hiilinieluja pitää kasvattaa istuttamalla metsää käytöstä poistetuille turvesoille ja heikkotuottoisille viljelystä poistetuille pelloille.

Suomalainen viljelijä ja metsänomistaja ovat osa ilmastonmuutoksen ratkaisua eikä sen ongelmaa. Keskustan tavoite on, että suomalainen ruoka tuotetaan hiilineutraalisti vuoteen 2040 mennessä. Tämä edellyttää yhdessä sovittua tiekarttaa. Ilmastotyö voi ja sen pitää olla alkutuottajalle taloudellisesti kannattavaa.

Kotimainen ruoka

Kotimainen ruoka on puhdasta. Kotimaiset puhtaat elintarvikkeet ja vesi ovat huoltovarmuuden tukijalka. Maanviljelijä on palkkansa ansainnut. Alkutuottajien neuvotteluasemaa ruokaketjussa pitää parantaa.

Kuluttajalla on oikeus tietää, mistä ruoka tulee. Alkuperämerkintöjen pakollisuutta on yhä laajennettava kaupoissa ja ravintoloissa. Tämä edellyttää jatkuvaa aktiivista EU-vaikuttamista.

Keskusta on erä- ja luontomyönteinen puolue. Meille on arvovalinta puolustaa eräharrastusta ja sen edellytyksiä. Jokaisella pitää olla mahdollisuus metsästää, kalastaa, marjastaa ja sienestää. Luonto kuuluu kaikille. Jokamiehen oikeuksien lisäksi on turvattava oikeus lähiluontoon. Kaikkien on päästävä kävellen metsään. Puolustamme kaupunkien puistoja ja viheralueita.

Turvallisuus

Turvallisuus syntyy kokemuksesta, että elämä on hallinnassa. Siksi syrjäytymisen ehkäisy on paras lääke turvattomuuteen. Tarvitaan matalan kynnyksen paikkoja avuksi mielenterveys- ja päihdeongelmiin sekä perhe- ja parisuhdekriiseihin. Viranomaisten tietojen vaihtoa pitää lisätä, jotta ongelmat havaitaan ajoissa.

Suomen tulee tinkimättä edistää ulkopolitiikassaan ihmisoikeuksia, rauhaa, demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja sukupuolten välistä tasa-arvoa.  Nuoret tulee ottaa entistä vahvemmin mukaan turvallisuuden, kansainvälisen yhteistyön ja rauhan rakentajiksi.

Suomi on osa Euroopan unionia ja läntistä arvoyhteisöä. Suomen on jatkettava aktiivista, ajoissa tapahtuvaa ja käytännönläheistä vaikuttamista Euroopan unionissa.

Ruoka, vesi, energia, hoiva ja yhteiskunnan turva pitää taata kaikille kriiseissäkin. Huoltovarmuus ja riittävä omavaraisuus ovat osa kansakuntamme henkivakuutusta.